TỤNG KINH SÁM HỐI TẠI GIA – 2

0
11TỤNG KINH SÁM HỐI TẠI GIA – 2

(Phần tiếp theo:Sám hối sáu căn + Bát Nhã Tâm Kinh + Niệm Phật A-Di-Đà và Thánh Chúng + Sám nguyện + Hồi hướng công đức + Lời nguyện cuối + Đảnh lễ Ba Ngôi Báu)

Con xin nương tựa Phật,
Bậc Phước Trí Viên Thành,
Cầu tất cả chúng sanh,
Giác ngộ, phát tâm lành.

Con xin nương tựa Pháp,
Nguồn tuệ giác từ bi,
Cầu tất cả chúng sanh,
Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm.

Con xin nương tựa Tăng,
Đoàn thể sống an vui,
Cầu tất cả chúng sanh,
Hòa hợp, thương mến nhau.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát!
Nam mô Thường Trụ Tam Bảo!

Minh Phát tụng theo quyển “Nghi thức tụng niệm”, do Thầy Thích Nhật Từ biên soạn, nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành, năm 2015.

Saigon, 10.06.2018 (nhằm ngày 27 tháng 04, Mậu Tuất).

Nguồn: https://kemduongtrangdamat.com

Xem thêm bài viết khác: https://kemduongtrangdamat.com/tong-hop/

Leave a reply